Privacyverklaring

Apotheek de Hoge Zijde is onderdeel van De Samenwerkende apotheken Rijn en Gouwe. Hier vallen ook Apotheek Allart, DagNacht Apotheek, Apotheek De Herenhof, Apotheek Ridderveld, Apotheek Ter Aar en de Vijverapotheek onder. Iedere apotheek is afzonderlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  www.samenwerkendeapotheken.nl 

Hier vindt u de adresgegevens van onze apotheken, de namen van de apothekers, de telefoonnummers en de mailadressen.

Contactpersoon voor de Gegevensbescherming:             

Mw K. Kouwen, E-mailadres: privacy@samenwerkendeapotheken.nl

Functionaris voor de Gegevensbescherming:                    

Dhr J. van der Kamp,  E-mailadres: fg@alphenopeenlijn.nl

1. Gebruik van uw persoonsgegevens

Doeleinden

Samenwerkende Apotheken Rijn en Gouwe verwerken gegevens om goede farmaceutische zorg te kunnen leveren aan cliënten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • rechten van cliënten te respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor uitvoering van de farmaceutische zorgverlening worden gevraagd en vastgelegd. Onze medewerkers raadplegen gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Patiënten worden hiervan op de hoogte gebracht via de privacyverklaring op de website van de apotheek. Nieuwe cliënten worden hierover via de welkomstbrief geïnformeerd.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, medisch specialisten, fysiotherapeuten. Dit doen wij via beveiligde systemen, zoals bijvoorbeeld het Landelijk Schakelpunt (LSP) en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag. Het beschikbaar stellen van uw gegevens doen wij uitsluitend na uw toestemming. Door medicatie aan te (laten) vragen, gaat u akkoord met de manier waarop de apotheek uw gegevens verwerkt. Hier hoort bij het automatisch contact leggen met het LSP.

Als u een deelneemt aan een ketenzorgprogramma, zoals diabetes mellitus type 2, COPD, astma, CVRM of angst en stemmingsstoornissen, dan worden gegevens met uw andere zorgverleners (ketenpartners) gedeeld via het keteninformatiesysteem (KIS) van Vital Health. Zo hebben de diverse aangesloten zorgverleners die u behandelen inzage in die gegevens van elkaar die voor uw ketenzorgprogramma van belang zijn.

U heeft zelf inzage in uw digitale medicatiedossier via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net.

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • BSN
 • leeftijd
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • verzekeringsgegevens
 • gegevens over medicijnen en hulpmiddelen
 • medische gegevens
 • IBAN
 • Informatie die een cliënt invult, bijvoorbeeld in het contactformulier
De beelden van de camera’s die op enkele locaties aanwezig zijn, worden niet vastgelegd. Telefoongesprekken worden niet opgenomen.

Voor een totaaloverzicht van alle persoonsgegevens die worden verwerkt, heeft de apotheek een verwerkingsregister conform de eisen van de AVG opgesteld.

2. Toestemming

Persoonsgegevens worden uitsluitend na toestemming van de cliënt verwerkt en/of gedeeld met andere zorgverleners. Voor kinderen onder de 12 jaar moet toestemming verleend zijn door van één van de ouders. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar wordt toestemming gevraagd aan het kind samen met één van de ouders.

Cliënten kunnen hun toestemming op elk moment weer intrekken. Hierbij dient aangemerkt te worden dat passende zorg enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medicatiedossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Er wordt o.a. gebruik gemaakt van twee factor authenticatie voor toegang tot het AIS (gebruikersnaam en wachtwoord en UZI-pas), van encryptie van de datalijnen en van beveiligde (zorg)mail.

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers, waaronder het medicatiedossier, 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen, worden de gegevens vernietigd.

Indien er (mogelijk) sprake is van een datalek wordt dit geregistreerd in Q-base. De apotheker en/of de functionairs voor de gegevensbescherming beoordeelt of melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkene(n) noodzakelijk is. In alle gevallen wordt de afweging om wel of niet te melden, geregistreerd. Ook wordt beoordeeld welke maatregelen genomen moeten worden om eventuele herhaling te voorkomen.

4. Uw rechten 

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. Na ontvangst van een verzoek wordt dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken afgehandeld.

5. Klachten 

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met uw apotheker. Ook kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor de Gegevensbescherming mevrouw K. Kouwen. Mocht u er met haar niet uitkomen, kunt u ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming de heer J. van der Kamp. Als ook hij geen bevredigende oplossing voor u kan bieden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie kunt u ook lezen in onze publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’.

 

 

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Een apotheek verwerkt dagelijks honderden gegevens. Gegevens over mensen en hun medicijnen. Het apotheekteam werkt met strikte regels, want het gaat om privacygevoelige gegevens. U kunt er dan ook op vertrouwen dat uw gegevens zorgvuldig worden vastgelegd en dat ze correct worden gebruikt.

Gegevens over uzelf en over uw medicijnen

In de apotheekcomputer staan gegevens over u, zoals uw naam, adres, geboortedatum, Burgerservicenummer en polisnummer van uw ziektekostenverzekering. Ook de gegevens over uw medicijngebruik staan in de computer vermeld. Uw apotheek behandelt alle informatie vertrouwelijk en zorgvuldig.

De apotheker en de medewerkers hebben een beroepsgeheim, dat in de wet is vastgelegd.

Uw huisarts, specialist of een andere zorgverlener schrijft u een medicijn voor. Voordat uw apotheker dit medicijn aan u aflevert, controleert hij of dit medicijn in de voorgeschreven hoeveelheid geschikt is voor u. Sommige medicijnen kunnen namelijk beter niet worden gebruikt bij bepaalde aandoeningen en andere medicijnen kunnen elkaars werking verminderen of versterken. Deze controle doet uw apotheker op basis van zijn kennis over medicijnen. Uw apotheker gebruikt daarbij de gegevens die in de apotheekcomputer staan.

Wat wil uw apotheker weten?

Voor een veilig en juist gebruik van medicijnen is het belangrijk dat uw apotheker precies weet welke medicijnen u gebruikt. Vertel uw apotheker daarom ook welke medicijnen u in een andere apotheek haalt, bijvoorbeeld ’s nachts, in het weekend of op vakantie. Als u medicijnen gebruikt die u zonder recept kunt verkrijgen, bijvoorbeeld die u koopt bij de drogist, vertel dit dan ook aan uw apotheker. Om gebruik van medicijnen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat u ook aan uw apotheek doorgeeft wanneer u:

·        overgevoelig bent voor bepaalde stoffen;

·        een chronische ziekte heeft;

·        zwanger bent (of niet meer) of als u zwanger wilt worden;

·        borstvoeding geeft (of niet meer)

er wordt niet alleen naar uw medicijngebruik gekeken als u met een nieuw recept bij uw apotheek komt. Ook als u medicijnen langere tijd achter elkaar gebruikt, let uw apotheker op de veiligheid en werkzaamheid van de medicijnen. Zo overleggen apothekers en artsen in de buurt regelmatig met elkaar over voorschrijven en gebruik van medicijnen. Deze overleggen verbeteren de kwaliteit van de zorg. Bij twijfel of een voorgeschreven medicijn wel geschikt is voor u, zal uw apotheek contact met u of met de arts die u het medicijn heeft voorgeschreven opnemen. Uw arts kan dan samen met u bespreken of uw behandeling eventueel moet worden aangepast.

Wie heeft inzage in de gegevens en waarvoor?

Uw apotheek gebruikt persoonlijke gegevens om onder meer de kosten van uw medicijnen te kunnen afrekenen met u of met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft geen toegang tot medische gegevens die over u in uw persoonlijk dossier in de apotheekcomputer staan.

Bij een bezoek aan een andere apotheek, bijvoorbeeld in de nacht- of weekenddienst, is het belangrijk dat die apotheker weet welke andere medicijnen u op dat moment gebruikt. Daarom werken apothekers in uw regio samen en is het mogelijk om gegevens over patiënten met elkaar uit te wisselen. Hierdoor wordt de veiligheid van uw medicijngebruik bewaakt.

Medewerkers van de apotheek mogen alleen uw gegevens bij een andere apotheek inzien als u medicijnen bij hen ophaalt en als u voor inzage toestemming geeft. Ook uw huisarts of specialist kan gegevens over uw medicijngebruik bij uw apotheek opvragen of, als dat mogelijk is, uw gegevens in de computer bekijken. Indien u dit niet wenst, kunt u hiertegen bezwaar maken.

Regionaal elektronisch medicatiedossier

Om de veiligheid en de kwaliteit van uw medicijngebruik nog verder te verbeteren, werken apotheken regionaal samen onder meer via een computernetwerk. Dit digitale netwerk maakt het mogelijk dat alle apotheken in uw regio medicatiegegevens van alle patiënten kunnen opvragen. Het is een beveiligd netwerk, waarbij de privacy van de patiënt, uw privacy, gewaarborgd blijft. Alleen de aangesloten apothekers en hun medewerkers hebben onder strikte voorwaarden toegang tot uw gegevens.

Andere apotheken uit uw regio kunnen bij uw eigen apotheek informatie opvragen. Hiermee kunnen zij een goede controle op uw medicatiegebruik uitvoeren als dat nodig is. De andere apotheek kan een bericht naar uw eigen apotheek sturen met informatie over de aan u geleverde medicijnen. Voor het opvragen en terugsturen van uw gegevens moet u wel toestemming geven. Als u dat doet heeft uw eigen apotheek altijd het complete overzicht over uw medicijngeschiedenis. Evengoed is het verstandig om altijd in uw eigen apotheek te melden dat u medicijnen in een andere apotheek heeft gehaald. Hierdoor blijft uw persoonlijk dossier in de apotheekcomputer compleet en kan uw medicijngebruik optimaal bewaakt worden.

Wat kunt u zelf doen en wat zijn uw rechten?

Zonder informatie over uw medicijngebruik kan uw apotheker geen optimale begeleiding en bewaking bieden als u nieuwe medicijnen afhaalt. Dit betekent niet dat iedere zorgverlener overal zo maar bij kan. Daarvoor gelden strikte regels. U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen opvragen om u goede zorg te kunnen verlenen. Ook kunt u opvragen wie er gegevens van u hebben ontvangen of via de computer hebben opgevraagd. U kunt bij uw apotheek uw eigen dossier inzien of een kopie opvragen, zodat u een overzicht heeft van al uw medicijnen en andere gegevens die in de computer staan. Mocht er iets niet kloppen of ontbreken, dan kunt u vragen of de apotheker dat aanpast of aanvult. De apotheker kan u in een persoonlijk gesprek een toelichting geven. Indien u niet wilt dat uw gegevens in de computer worden vastgelegd, vertel dit dan aan uw apotheker. Uw apotheker zal u vragen om een bezwaarformulier in te vullen. Als u bezwaar maakt, dan betekent dit echter wel dat uw apotheker uw medicijngebruik niet goed kan controleren. Rechtstreekse verrekening bij uw zorgverzekeraar kan dan ook niet meer. U moet het bedrag voorschieten en zelf de rekening indienen bij uw verzekeraar.

Heeft u geen bezwaar tegen het vastleggen van uw gegevens in de apotheekcomputer, maar wel tegen de mogelijkheid dat uw gegevens tussen de apothekers in de regio uitgewisseld kunnen worden? Ook hiervoor kunt u een speciaal bezwaar formulier invullen. Als u bezwaar maakt, dan betekent dit echter wel dat de apothekers in uw regio uw medicijngebruik niet goed meer kunnen controleren.

Elektronisch patiëntendossier

Deze folder geeft informatie over regionale gegevensuitwisseling tussen apotheken. Dat is iets anders dan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), dat gaat over landelijke gegevensuitwisseling. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is bezig met het ontwikkelen van dit EPD. De minister heeft hierover in november 2008 een huis-aa-huis brief gestuurd. In de toekomstige situatie kan elke zorgverlener in het land die betrokken is bij uw medische behandeling het EPD raadplegen als dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Het ministerie van VWS houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het EPD.

Meer informatie

Vraag gerust uw apotheker als u vragen heeft over bijvoorbeeld:

·        de taak van de apotheek;

·        uw gegevens;

·        uw rechten in de apotheek;

·        het beroepsgeheim;

·        welke apotheken in uw regio zijn aangesloten op het digitale netwerk;

·        de organisatie die het digitale netwerk van uw regio in beheer heeft.

Uiteraard kunt u ook terecht op www.apotheek.nl

Andere nuttige adressen

·        College ter bescherming Persoonsgegevens: www.cbpweb.nl

zie ook www.mijnprivacy.nl

·        Elektronisch Patiëntendossier www.infoepd.nl

·        Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) www.npcf.nl

Zie ook www.consumentendezorg.nl

·        www.clientenrechten.nl : gezamenlijke website van onder meer de CG-Raad, Consumentenbond en NPCF

Indien u een klacht heeft over de behandeling in uw apotheek kunt u terecht bij:

Klachtencommissie Openbare Apotheek

Postbus 1136

1400 BC  Bussum

035 – 69 75 261

Vraag over uw medicijnen? www.apotheek.nl

Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

HKZ gecertificeerd

  hkz9001Apotheek de Hoge Zijde heeft een HKZ certificaat voor kwalitatief hoogstaande en transparante zorg.