Praktijkregels

De huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg bestaan uit vier huisartsen: dr. den Heijer, dr. Spruit, dr. Troe en dr. Vonk. Patiënten staan ingeschreven bij één van de huisartsen en hebben een vaste huisarts. Elke huisartsenpraktijk heeft een huisarts in dienst. Dr. mw. Berntsen is in dienst in de praktijk van dr. Troe en dr. Spruit. Dr. mw. Verkleij is in dienst in de praktijk van dr. den Heijer. Dr. dhr. Schat is in dienst in de praktijk van dr. Vonk. Tijdens afwezigheid van één van de huisartsen wordt voor urgente problemen waargenomen door de andere huisartsen.

Wij werken zoveel mogelijk met een vaste groep huisartsen en (indien noodzakelijk) met waarnemers. In verband met de continuïteit en kwaliteit van zorg streven we ernaar dat patiënten voor een (medisch) probleem door één en dezelfde arts worden gezien. In voorkomende gevallen kan dat een andere huisarts zijn dan uw ‘eigen huisarts’. Buiten bovengenoemde artsen werken ook co-assistenten, semi-artsen en artsen in opleiding in de praktijken.

Contactinformatie

Klik hier voor contactinformatie

Spreekuur en terugbelspreekuur
Alle huisartsen werken met een spreekuur volgens afspraak. Het maken van een afspraak kan op een aantal manieren:

  • via deze pagina
  • via MijnGezondheid.net
  • door contact op te nemen met de assistente. Tussen 9.30 uur en 10.00 is er beperkte telefonische bereikbaarheid vanwege overleg en tussen 12.30 uur en 13.30 uur is er lunchpauze. Op deze tijden is de praktijk alleen bereikbaar voor levensbedreigende situaties.

Tijdens de afspraak op het spreekuur behandelt de huisarts slechts één klacht per consult. Tussen 10.30 uur en 12.30 uur en 16.00 uur en 17.00 uur (tijden zijn indicatief) houden de huisartsen het telefonisch terugbelspreekuur. Het telefonische spreekuur is bedoeld voor korte vragen of het bespreken van uitslagen (uitslagen worden in de regel niet door de assistente doorgegeven). Om teruggebeld te worden door de huisarts moet u een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. Dit kan online (zie boven). Daarnaast is het ook mogelijk om de assistente hiervoor te bellen. Als u vóór 11.00 uur belt is het (als er nog plek is) mogelijk om dezelfde dag teruggebeld te worden. U kunt een afspraak kosteloos annuleren tot 24 uur voor de afspraak. Blijft u weg zonder af te bellen, dan brengen wij u €15,- wegblijftarief in rekening voor een consult. En €30,- bij een dubbel consult, afspraak bij de praktijkondersteuner GGZ of afspraak bij de praktijkondersteuner Somatiek.

Visites
Visites voor dezelfde dag moeten voor 11.00 uur bij de assistente worden aangevraagd. Overigens bestaat de uitdrukkelijke voorkeur om naar het Gezondheidscentrum te komen, omdat u bij klachten daar vaak beter en uitgebreider kan worden onderzocht en geholpen. Het is aan uw huisarts om de afweging te maken of er voor uw klacht een visite wordt gereden.

Bij patiënten die buiten Alphen aan den Rijn wonen kunnen geen visites worden gereden, ook niet bij spoedgevallen. Naast bepalingen met betrekking tot aanrijtijden is dit organisatorisch onmogelijk. U kunt zich in dergelijke gevallen wenden tot een huisarts in de plaats waar u zich bevindt.

Herhaalmedicatie
Indien u chronische medicatie gebruikt kunt u op verschillende manieren een herhaling van de medicatie aanvragen:

  • U kunt de receptenlijn inspreken. De apotheek luistert de receptenlijn af.
  • Via de website van de apotheek. U kunt de herhaalservice vinden via deze link
  • Telefonisch contact opnemen met de assistente.
  • Via mijngezondheid.net of de MedGemak-app.

Afspraken maken via internet via deze website en met MijnGezondheid.net
Via deze pagina kunt u online afspraken maken voor niet-spoedeisende problemen.

MijnGezondheid.net is een beveiligde website (inloggen met DigID met sms functie) waarmee u 24 uur per dag en zeven dagen per week afspraken kunt maken, medicatie kunt herhalen en berichten kunt sturen aan uw zorgverlener(s). Wij zetten standaard MGn open voor patiënten met de leeftijd van 16 tot 75 jaar. Wilt u hier geen gebruik van maken, dan kunt u dat aan de assistente doorgeven. Op deze pagina vindt u ook meer informatie over de functionaliteiten en een demonstratie over MijnGezondheid.net.

Patiëntengegevens
De patiëntengegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. U heeft recht op inzage in uw eigen medische gegevens. Indien u uw eigen gegevens wilt inzien, dan dient u dit te bespreken met uw huisarts. Uw medicatiegegevens worden gedeeld met de apotheken in Alphen aan den Rijn, zodat een optimale medicatiebewaking is gewaarborgd. U wordt om toestemming gevraagd voor uitwisseling van medische gegevens met andere zorgverleners (zoals de huisartsenpost!), zodat ook buiten kantooruren een optimale behandeling mogelijk is.

Vanuit de samenwerking met de Universiteit Leiden werken wij mee aan wetenschappelijk onderzoek (ELAN-onderzoek). Voor dit onderzoek worden gepseudonimiseerde gegevens verzameld. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit kenbaar maken aan de praktijk.

Bijna iedere Nederlander is ingeschreven bij een huisarts. De Stichting Inschrijving op Naam (ION) beheert deze relatie. De huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg maken gebruik van de ION database. Voor meer informatie zie de website van Stichting ION.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Op deze website is onze privacyverklaring zichtbaar. Dit is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Opleiding
Het gezondheidscentrum heeft een samenwerkingsrelatie met de Universiteit Leiden in het kader van de opleiding tot huisarts. Dit betekent dat er huisartsen in opleiding werkzaam zullen zijn onder verantwoordelijkheid van een van de huisartsen. Ook kunnen er soms stagiaires van de opleidingen tot doktersassistente en praktijkondersteuner werkzaam zijn.

Gedragsregels
De huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg willen dat medewerkers en patiënten respectvol met elkaar omgaan. Schelden en dreigen wordt dan ook niet geaccepteerd. Aan deze persoon wordt door de huisarts een schriftelijke waarschuwing gestuurd. Iemand die zich schuldig maakt aan verbaal geweld, krijgt éénmaal de kans zijn of haar excuses aan te bieden en schriftelijk vast te leggen zich in het vervolg fatsoenlijk te gedragen. Een tweede maal schelden of dreigen leidt tot uitzetting uit de praktijk. Een persoon die lichamelijk geweld gebruikt, wordt onverwijld en definitief verwijderd uit de praktijk en er wordt aangifte gedaan bij de politie. Ook het niet betalen van rekeningen ondanks herinneringen en incassoprocedure leidt tot uitzetting uit de praktijk.

Onderzoek naar patiënttevredenheid
Vanaf 2015 wordt de patiënttevredenheid bij Gezondheidscentrum Dillenburg continue gemeten. Wij zijn namelijk benieuwd naar uw ervaringen met onze huisartspraktijk en de medewerkers. Dit onderzoek, genaamd Qualiview, wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau (Qualizorg). Qualizorg verwerkt uw gegevens onder verantwoordelijkheid van de praktijk. Graag vragen wij uw deelname aan dit onderzoek. Qualizorg ziet erop toe dat de antwoorden die u geeft volledig anoniem met de praktijk worden gedeeld. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer vijf (5) minuten van uw tijd in beslag. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn. De resultaten van het onderzoek zijn zichtbaar op deze website.

Kwaliteit
De huisartsenpraktijk Dillenburg vindt kwaliteit van organisatie en zorg belangrijk. Wij proberen continu te werken aan het verbeteren van onze kwaliteit. De praktijk is gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 norm. Jaarlijks worden wij door een onafhankelijk auditor getoetst volgens deze norm.

In het kader van de kwaliteit kan het voorkomen dat bij incidenten een patiënten casus wordt besproken met een leverancier. Hiervoor worden alleen medische gegevens gebruikt indien dit nodig is om het incident goed te kunnen onderzoeken. Doel van het delen van de gegevens is enkel en alleen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en zal zo alleen worden ingezet als dit noodzakelijk is voor het onderzoeken van een incident rondom de patiëntenzorg.

Klachten/ideeën/suggesties
Indien u tevreden of ontevreden bent, een klacht heeft, of een idee of suggestie wilt aandragen, horen wij dat graag. Uw klachten, ideeën en/of suggesties kunnen ons helpen de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat u laagdrempelig gebruik maakt van het klachtenformulier. U mag op het klachtenformulier ook zaken aangeven die niet puur medisch-inhoudelijk van aard zijn. Een klachtenformulier vindt u op de website en bij de balie is een papieren klachtenformulier verkrijgbaar. De huisartsen zijn aangesloten bij een regeling voor klachtenbehandeling (zie hier).